รู้ได้ด้วย 7 คำถาม!

CQI Type診断

เพื่อลดการจ้างงานชาวต่างชาติที่ไม่เหมาะกับบริษัท เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมของบริษัทตนเอง
ในหน้านี้ คุณสามารถเข้าใจ Type ของลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมของบริษัทคุณเพียงแค่ตอบคำถาม 7 หัวข้อ!
โปรดเลือกจาก 4 ระดับเพื่อระบุว่าองค์กรของบริษัทคุณอยู่ใกล้ด้านซ้ายหรือขวา

 • Q1

  ชื่นชอบสภาพแวดล้อมที่แสดงออกตัวตนได้และมีการแข่งขัน

  ชื่นชอบสภาพแวดล้อมที่ให้คุณค่ากับความกลมกลืนมากกว่าการแสดงออกตัวตน

 • Q2

  ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์และชีวิตส่วนบุคคล

  ให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของกลุ่มและทีม

 • Q3

  เน้นการแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าและเป้าหมายระยะสั้น

  วางแผนล่วงหน้าและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายระยะยาว

 • Q4

  มีมนุษยสัมพันธ์และการเข้าสังคมระหว่างเพื่อนร่วมงานให้น้อยจะดีกว่า

  มีมนุษยสัมพันธ์และการเข้าสังคมระหว่างเพื่อนร่วมงานให้ใกล้ชิดจะดีกว่า

 • Q5

  ชื่นชอบสภาพแวดล้อมที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากเจ้านาย

  ปฎิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและชื่นชอบการฟังคำสั่ง

 • Q6

  เน้นผลสัมฤทธิ์และการบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล

  เน้นเสถียรภาพและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน

 • Q7

  ให้ความสำคัญกับความเป็นนวัตกรรมและดุลยพินิจส่วนบุคคล

  ให้ความสำคัญกับการรักษาระเบียบและกฎเกณฑ์

รูปแบบของลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมของบริษัทคุณคือ

ดูคำอธิบายแยกตามประเภท

【วิธีดูลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรม】

 • Type-A:องค์กรแบบดั้งเดิม × หน้าที่งานเชิงปฏิบัติการ
 • Type-B:องค์กรแบบดั้งเดิม × หน้าที่งานเชิงสร้างสรรค์
 • Type-C:องค์กรแบบนวัตกรรม × หน้าที่งานเชิงปฏิบัติการ
 • Type-D:องค์กรแบบนวัตกรรม × หน้าที่งานเชิงสร้างสรรค์

มาลงทะเบียนรูปแบบของบริษัทคุณในระบบทดสอบของแบบทดสอบความถนัด CQI ในการจ้างงานทั่วโลกกันเถอะ
คุณจะทราบว่าใครตรงกับลักษณะพิเศษทางวัฒนธรรมของบริษัทคุณ จากบรรดาผู้เข้าข่ายการจ้างงาน (ผู้ทดสอบ CQI) ของบริษัทคุณ

ทดลองใช้ฟรีก่อน 各タイプ別の説明画像

貴社のタイプと
マッチする人材を 探してみませんか?

複数の人材サービス会社から
外国人材の候補提案を受けられる無料サービス

CQI 外国人材 求人依頼サービス

上記typeにマッチした外国人材の候補者提案を人材サービス会社から受けることができます。
貴社が求める人材の求人情報を入力してください。

入力された情報は本サービスに登録された人材サービス会社に共有され、
複数の人材サービス会社から候補者提案を受けることができます。

求人情報の登録、候補者提案は無料です。

貴社での選考後、入社が決定した場合に人材サービス会社の規定に基づく手数料をお支払い頂きます。
手数料については候補者提案時に人材サービス会社より提示されますのでご確認ください。

【利用規約】
「CQI外国人材求人依頼サービス」に登録された求人情報(個人情報は含まれない)は、本サービスを利用する人材サービス会社(有料職業紹介事業者・管理団体・登録支援機関など)に共有されるものとします。

【個人情報の取り扱いについて】
■当社の個人情報の取り扱い
当社における個人情報の取り扱いは個人情報保護方針に基づいて行われます。

■個人情報
個人情報とは、ユーザー個人に関する情報であって、当該情報を構成する氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他の記述等により当該ユーザーを識別できるものを言います。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、結果的にユーザー個人を識別できるものも個人情報に含まれます。

■個人情報の利用目的
個人情報取得とその利用目的は以下の通りであり、必要な範囲内で取得しています。
(1)お申し込みいただいた方に、当該商品などをご提供するため
(2)上記を行う上で必要な情報の確認やご案内をするため
(3)電話、電子メールなどを通じて当社が提供する各種サービス情報を提供するため
(4)当社のサービス向上・改善、新しいサービスの開発目的の各種アンケート等にご協力いただくため

■個人情報の第三者への開示
原則として、利用者の個人情報について、利用者本人の同意を得ずに第三者に開示することはいたしません。提供先・提供情報の内容を特定した上で、利用者の同意を得た場合に限り開示します。ただし以下の場合は、関係法令に反しない範囲で、利用者の同意なく利用者の個人情報を開示することがあります。
(1) 利用者が第三者に不利益を及ぼすと当社が判断した場合
(2) 人命、身体又は財産の保護のために必要があり、本人の同意を得ることが困難である場合
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成推進のために特に必要があり、利用者本人の同意を得ることが困難である場合
(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が行う法令の定める事務遂行に協力する必要があり、利用者本人の同意を得ることで当該事務に支障を及ぼすおそれがある場合
(5) 裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費者センターまたはこれらに準じた権限を有する機関から、個人情報についての開示を求められた場合
(6) 利用者本人から明示的に第三者への開示または提供を求められた場合
(7) 法令により開示または提供が許容されている場合
(8) その他利用者本人へサービスを提供するために必要であると当社が合理的に判断した場合

■第三者の範囲
以下の場合に個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないこととします。
(1) 当社が利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報の取り扱いの全部または一部を委託する場合
(2) 当社の合併やその他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合

■免責
第三者による個人情報の取得に関し、以下の場合当社は何らの責任を負いません。
(1) 利用者自らが当サービスの機能または別の手段を用いて特定の企業に個人情報を明らかにする場合
(2) 利用者自ら、またはその他の利用者が当サービスに入力した情報により、偶然に本人が特定できてしまった場合
(3) 当サービスからリンクされる外部サイトにおいて、利用者自らが個人情報を提供し、またそれが利用された場合
(4) 利用者本人以外が利用者個人を識別できる情報(ID・パスワードなど)を入手した場合

■外部委託について
当社は個人情報の取り扱いの全部または一部を外部に委託する場合があります。委託を行う場合には、充分な個人情報保護水準を確保していることを条件として委託先を選定し、機密保持に関する契約を結びます。また、当該委託先における管理については必要かつ適切な監督を行います。

■統計情報等の利用
当社は提供された個人情報をもとに、統計データを作成し、当該情報について何ら制約なく利用することができることとします。なお、この場合の著作権は当社に帰属します。

■個人情報の管理について
当社は個人情報への不当なアクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩などの危険に対して、技術面及び組織面において必要な安全対策を継続的に講じるよう努めています。また、当社は個人情報の保護に関する法令、業界規範・慣習、公序良俗を遵守します。

■個人情報提供の任意性
貴殿が当社に対して個人情報を提供することは任意です。ただし、個人情報を提供されない場合には、上記【利用目的】に記載の業務等について支障が生じる恐れがあります。

■個人情報の開示等の求めについて
当社では、当個人情報に関する利用目的の通知、開示、内容の訂正・追加または削除、利用の停止・消去および第三者への提供の停止(「開示等」といいます。)の求めを受け付けております。その手続きについては、個人情報苦情及びご相談窓口へご連絡下さい。ただし、法令等に基づく場合は、開示等に応じられない場合がございます。あらかじめご了承ください。

■個人情報の取り扱いについての変更
当社は本規約を継続的に見直し、その改善に努めます。その際利用者には改めて同意確認をとるようにします。

※ご利用状況の統計調査のためクッキー等を用いておりますが、これによる個人情報の取得、利用は行っておりません。入力していただいた個人情報はSSLにより暗号化されます。

<個人情報苦情及び相談窓口>
株式会社エイムソウル 個人情報保護管理者 蛭田英樹
TEL:03-6451-8581(受付時間9時~18時 土日祝日を除く)